ممنوعیت اخذ اظهارات به وسیلۀ اکراه یا تطمیع

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


مادۀ بیست ودوم قانون اجراآت جزایی :
(1) مامورین ضبط قضایی، خارنوال ومحکمه در هیچ حالت اجازه ندارند، خود یا از طریق شخص دیگر با رفتار سؤ، استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقناطیسی، تهدید وتخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.
(2) اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره ( ١) این ماده اخذ شده باشد، قابل استناد نمی باشد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها